El Pla de Pensions d’empreses és un sistema de previsió promogut per l’empresa a favor dels seus treballadors, amb la finalitat de satisfer unes prestacions determinades en cas de jubilació, mort o invalidesa.

AVANTATGES:

  • Des d’un punt de vist econòmic, les aportacions de l’empresa al Pla de Pensions no formen part de la base de cotització a la Seguretat Social ni estan subjectes a ingrés a compte per l’IRPF. És, per tant, l’opció més eficient per instrumentar compromisos per pensions amb els seus treballadors.

A més a més, les comissions dels plans d’ocupació són molt més reduïdes que les dels plans de pensions individuals, el qual repercuteix  en una major rendibilitat pel treballador.

En definitiva, el Pla de Pensions d’empresa és un instrument cada vegada més imprescindible a l’hora de definir la política retributiva i de recursos humans de la seva empresa.

PÚBLIC OBJECTIU:

Qualsevol treballador de la plantilla de l’empresa amb una antiguitat mínima de dos anys, ha de tenir la possibilitat de formar part del Pla de Pensions. No obstant, es poden determinar aportacions diferents de conformitat a criteris derivats d’acord col·lectiu o disposició equivalent o establerta en les especificacions del pla.

CARACTERÍSTIQUES:

Determinació de les aportacions

Les aportacions del promotor s’hauran de fixar sempre utilitzant criteris objectius (edat, salari, entre altres). Actualment, amb caràcter general, el límit màxim d’aportació anual por partícip és de 12.500€ per a majors de 50 anys i 10.000€ fins 50 anys d’edat.

És important destacar que aquest límit s’aplica de manera conjunta a les aportacions realitzades per l’empresa i a les que el propi treballador pugui realitzar directament, ja sigui a aquest mateix pla d’empresa o al seu propi pla de pensions habitual.

Liquiditat:

El capital acumulat només es podrà percebre quan es produeixi alguna de les contingències previstes al pla: jubilació, mort o invalidesa. Excepcionalment, també es podrà disposar del capital acumulat en cas de malaltia greu o atur de llarga durada.

Inversions:

Les aportacions realitzades al pla de pensions de l’empresa s’inverteixen per la entitat gestora d’acord amb els criteris de seguretat, rendibilitat i diversificació que marca la llei. Els rendiments que aquestes inversions generen, es tradueixen en la rendibilitat obtinguda pel pla de pensions de la seva empresa.

FISCALITAT:

Per l’empresa:

Les aportacions es consideren una despesa deduïble al Impost de Societats com a despesa de personal, tot i que no estan subjectes a cotització a la Seguretat Social ni a retenció a compte de l’IRPF.

A més a més, l’empresa podrà deduir a la quota del Impost sobre Societats el 8% de les aportacions realitzades al Pla de Pensions a favor de treballadors amb retribucions brutes anuals inferiors a 27.000€. La deducció s’aplicarà sobre la part proporcional de les aportacions de l’empresa que corresponguin a dit import.

Per l’empleat:

Les aportacions realitzades per l’empresa es consideren retribució en espècie i són deduïbles, junt amb les que pugui realitzar el propi treballador fins als límits legalment vigents en cada moment. Actualment aquests límits són el menor entre 12.500€ i el 50% dels rendiments nets de treball i activitats econòmiques per a partícips majors de 50 anys (10.000€ i el 30% dels rendiments nets de treball i activitats econòmiques per partícips fins a 50 anys d’edat). L’únic requisit per la deducció de les aportacions realitzades a plans de pensions consisteix en que no podrà donar lloc a una base liquidable negativa.