Anàlisi comercial objectiu

La Directiva 2002/92/CE del Parlament Europeu va establir les bases per l’harmonització de l’activitat de mediación d’assegurances a la Unió Europea.

Espanya es va publicar la “Llei de Mediació d’Assegurances i Reassegurances Privades” (Llei 26/2006 de 17 de juliol).

Algunes de les línies mestres de la Llei són les següents:

  • Obligació per part del mediador de donar información prèvia al client a la subscripció de l’assegurança.
  • Principi de transparència que garanteixi adequadament la protecció dels consumidors.
  • Necessitat de prestar al client un assessorament objectiu sobre els productes disponibles al mercat.
  • Sistema retributiu que garanteix la independència dels corredors davant els asseguradors.
Anàlisis comercial objetivo
Gestió de Sinistres

Tot aquell qui compra una assegurança per cobrir un risc, compra al mateix temps un compromís de pagament I d’atenció en cas de sinistre. Banasegur és una corredoria líder en els serveis de gestió de sinistres i reclamacions pels seus clients. El nostre compromís s’estén ajudant-los a més a més a reduir els seus costos i millorar l’eficàcia en la resolució del sinistre.

Gestión de Siniestros
Gestió de patrimoni

Des de Banasegur, S.A. volem fer gran el ventall d'inversions del client des del principi, sense deixar de mirar el seu futur, amb un servei individualitzat i independent de gestió patrimonial que garanteix la preservació dels actius i la transferència a futures generacions des d'una estricta planificació i gerència de riscos.

Gestión de patrimonio
Pagament amb targeta de crèdit

El pagament amb targeta (de crèdit o de dèbit) és un avantatge generalitzat per les compres de productes i serveis a tot el món. Banasegur li ofereix la possibilitat de pagament dels seus rebuts d’assegurances de forma ràpida, segura i còmoda. 
Accedeixi al nostre servei a la web i beneficiïs de tots els seus avantatges.

Cobro con tarjeta de crédito
Telèfons d'assistència

Facilitem els telèfons que per a cada servei ofereixen les diferents Companyies amb què treballem. Una guia àgil i intuïtiva a la vostra disposició.

Veure telèfons d'assistència

Teléfonos de asistencia
Defensor de l’assegurat

Aquesta oficina té a la seva disposició un DEPARTAMENT D’ATENCIÓ AL CLIENT.

Per atendre i resoldre les queixes i reclamacions presentades pels clients, l’empresa disposa d’un Departament d’Atenció al Client. Les reclamacions hauran d’ajustar-se al següent procediment:

La presentación de les queixes i reclamacions podrà efectuar-se, personalment o mitjançant representació, en suport paper o per mitjans informàtics, electrònics o telemàtics, sempre que aquests permetin la lectura, impressió i conservación dels documents i s’haurà de realitzar dins un termini de dos anys a contar des de la data en que el client tingués coneixement dels fets causants de la queixa o reclamación.

Les queixes i reclamacions podran ser presentades davant el Departament d’Atenció al Client o, en el seu cas, a qualsevol oficina oberta al públic de la societat i a la direcció de correu electrònic següent: reclamaciones@banasegur.com

Al document de presentació de la queixa o reclamació s’hi farà constar:

  • Nom, cognoms i domicili de l’interessat o de la persona que el representi, degudament acreditada; número del document nacional d’identitat per les persones físiques i dades referides a registre public per les jurídiques.
  • Motiu de la queixa o reclamació, amb especificació clara de les questions sobre les que es sol•licita un pronunciament.
  • Oficina o oficines, department o servei on s’haguessin produït els fets objecte de la queixa o reclamació.
  • Que el reclamant no tingui coneixement que la matèria objecte de la queixa o reclamació està essent substanciada a través d’un procediment administratiu, arbitral o judicial.
  • Lloc, data i firma.

El reclamant haurà d’aportar, junt al document anterior, les proves documentals que tingui en el seu poder en que es fonamenti la seva queixa o reclamació.

Rebuda la queixa o reclamació per la societat, en el cas que no hagués estat resolta a favor del client per la pròpia oficina o servei objecte de la queixa o reclamació, aquesta serà remesa al departament d’atenció al client. Rebuda la queixa o reclamació per la instància competent per la seva tramitació, es procedirà a l’obertura d’expedient i a la seva tramitació.

Quan s’entengui no admisible a tràmit la queixa o reclamación es posarà de manifest a l’interessat mitjançant decisió motivada, donant un termini de deu dies naturals perquè presenti les seves al•legacions.

Els interessats podran desistir de les seves queixes i reclamaciones en qualsevol moment.

El departament d’atenció al client disposarà d’un termini de dos mesos, a comptar des de la presentació de la queixa o reclamació, per dictar un pronunciament, podent el reclamant, a partir de la finalització de dit termini, acudir al Comissionat per la Defensa del Client de Serveis Financers, possibilitat de la que serà informat expressament en l’esmentat pronunciament, opció que té un cop agotada la via prèvia de reclamació davant el Departament d’Atenció al Client.

Defensor del asegurado