És un producte financer d’estalvi que permet a l’inversor realitzar aportacions periòdiques per disposar d’un capital en el moment de la jubilació, en cas d’incapacitat o mort, perquè els beneficiaris puguin disposar del mateix.

Els plans de pensions estan integrats dins dels Fons de Pensions on les gestores inverteixen en renda fixa o variable per aconseguir una rendibilitat extra als estalvis dipositats, per aquest motiu, no garanteixen una rendibilitat inicial.

Els plans de pensions estan sotmesos a supervisió i inspecció per part de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, organisme dependent del Ministeri d’Economia. Aquest organisme és l’encarregat de controlar la solvència i el correcte funcionament de les entitats financeres que comercialitzen plans de pensions. A més a més, les entitats gestores han de presentar anualment al Ministeri d’Economia i Hisenda els comptes anuals i l’informe d’auditoria. Per una altra banda, aquests productes compten amb un depositari particular encarregat de custodiar els valors mobiliaris i demés actius que tingui el fons de pensions i de vigilar a la entitat gestora davant els promotors, partícips i beneficiaris.

PÚBLIC OBJECTIU:

 • Mantenir el nivell de vida a partir de la jubilació
 • El millor tracte fiscal
 • Alta rendibilitat
 • Gran ventall de possibilitats d’inversió
 • Buscar disciplina en l’estalvi

AVANTATGES:

El major avantatge que trobem és l’estalvi fiscal. Les aportacions realitzades als plans de pensions redueixen la base imposable general del IRPF del titular amb una sèrie de limitacions. El límit màxim de reducció serà el menor entre les quantitats següents, tenint en compte que la base liquidable general no podrà ser negativa:

 • La quantitat de les aportacions realitzades (estan limitades a 10.000 euros anuals fins els 50 anys i a 12.500 euros anuals a partir de dita edat).
 • El 30% de la suma dels rendiments nets del treball i d’activitats econòmiques percebuts individualment en l’exercici. A partir dels 50 anys aquest percentatge serà del 50%.

En cas de mort del titular del Pla de Pensions, els beneficiaris no tributen al Impost sobre Successions i Donacions, sinó que el import que es rep està subjecte al IRPF en concepte de rendiments del treball.
El principal inconvenient d’un Pla de Pensions és la falta de liquiditat, ja que les aportacions dels plans de pensions no es poden recuperar fins que no s’arribi a l’edat de la jubilació, als 65 anys o anticipada. Exceptuant les situacions de mort del titular, malaltia greu o atur de llarga durada.

CONTINGÈNCIES:

 • Jubilació o situació similar
 • Mort: 3€
 • Incapacitat permanent total i absoluta
 • Atur de llarga durada
 • Malaltia greu

GARANTIES:

 • Jubilació: Provisió matemàtica estalvi
 • Mort: Provisió +5%
 • IPT IAP: Provisió matemàtica estalvi
 • Atur: Valor mercat actius assignats
 • Malaltia greu: Valor mercat actius assignats

CARACTERÍSTIQUES:

 • Aportació mínima: 30€/mes
 • Aportació màxima: En funció de l’edat del partícip
 • Aportacions extraordinàries: A partir de 300€
 • Edat contractació: Mínima 18 anys fins màxima 65 anys.
 • Durada mínima: 1 any
 • Revalorització de primes: 0% a 5% geomètric