Assegurança sanitària amb cobertures per tots els problemes derivats de la salut en una sola pòlissa.

PÚBLIC OBJECTIU:

L’assegurança de salut col•lectiva és la modalitat més comú al nostre mercat. La particularitat més important d’aquesta assegurança és l’agrupament de diverses persones que reuneixen alguna característica que els agrupa ( per exemple, socis d’un club, treballadors d’una empresa, afiliats a una organització, deutors d’una institució financera o empresa, deutors d’un creditor, pares d’alumnes, etc). Un altre avantatge de les assegurances de salut col•lectiva és que en una sola pòlissa es poden assegurar a primes més baixes que les assegurances individuals.

El cost té en compte especialment diversos trams d’edat essent aquest la mitjana d’ edat promig del grup.

MODALITATS:

Assistència sanitaria amb quadre mèdic:

 • Es garanteix l’assistència mèdica, quirúrgica i hospitalària amb lliure elecció de facultatiu dins el quadre medic, amb cobertura de qualsevol prova complementària de diagnostic.
 • Hospitalització mèdica, pediàtrica i UVI il·limitada
 • Diàlisis il·limitada
 • Pròtesis (a més a més de la implantació es cobreixen els costos de pròtesis traumatològiques i cardiovasculars (malucs, marcapassos, vàlvules cardíaques, bypass) endopròtesis vasculars (stent). Cobertura de lents intra oculars en el tractament de cataractes.
 • Cirurgia plàstica per la reconstrucció de la mama després d’una mastectomia radical.
 • Cirurgia refractiva per laser (miopia amb franquícia)
 • Podologia (màxim 6 sessions/assegurat i any)
 • Ventiloteràpia, oxigenoteràpia ambulatòria i a domicili, transfusions de sang i plasma, foniatria, làser teràpia oftàlmica, nucleotomia percutània, quimioteràpia i cobaltoteràpia, oncologia, electroteràpia, diàlisis i ronyó artificial, litotrícia
 • Psicologia (màxim 20 sessions / assegurat i any)
 • Psicoteràpia, derivat de trastorns alimentaris (màxim 40 sessions/assegurat i any)

Assistència Sanitària amb quadre mèdic més reemborsament:

En cas d’hospitalització, l’assegurat pot elegir lliurement hospital o clínica, diferent dels concertats per la entitat, així com un quadre facultatiu aliè al quadre mèdic, dins dels capitals contractats.

Assistència mèdica dental:

 • Es garanteix l’assistència sanitària dental amb lliure elecció de facultatiu dins del quadre mèdic dental
 • Consultes de diagnòstic
 • Extracció de peces dentals
 • Exploracions radiològiques
 • Visites d’urgències
 • Fluoritzacions
 • Neteges bucals
 • Pressupostos

CARACTERÍSTIQUES:

 • Forma de pagament periodic
 • Primes mensuals, trimestrals, semestrals o anuals
 • Edat màxima de contractació fins els 65 anys
 • Mínim de 10 assegurats a la pòlissa.
 • Tots els assegurats han de ser treballadors, socis de la Pyme o autònoms o persones vinculades a algun tipus d’associació o club.