En l'actual conjuntura esdevé indispensable no només cobrir econòmicament un possible impagament del lloguer del seu habitatge o local sinó també disposar d'un servei jurídic que solucioni tota la problemàtica derivada d'aquest impagament

Què és i a qui va dirigit?

Protecció dels ingressos per lloguer del seu habitatge o local davant la manca de pagament dels llogaters.

Cobertura de danys a l’habitatge per actes malintencionats del llogater

Defensa I despeses  jurídiques

Productes negociats amb companyies especialistes