Producte de risc, que garanteix el pagament del capital pactat als beneficiaris, en cas de produir-se la mort de l'assegurat dins del període de cobertura. En aquest cas hi ha únicament un prenedor però diferents assegurats.

L’assegurança de vida col·lectiva és la modalitat més comuna al nostre mercat. La particularitat més important d’aquesta assegurança és l’agrupament de diverses persones que reuneixin alguna característica que els agrupi (per exemple, socis d’un club, treballadors d’una empresa, afiliats a una organització, deutors d’una institució financera o empresa, deutors d’un creditor, pares d’alumnes, etc.). Un altre avantatge de les assegurances de vida col·lectiva és que en una sola pòlissa es poden assegurar elevats capitals a baixos costos.

El cost té en compte especialment, l’edat promig del grup, podent ingressar al mateix, persones entre els 14 i fins els 65 anys d’edat.

GARANTIES:

PRINCIPAL: Pagament als beneficiaris del capital contractat en cas de mort de l’assegurat.

COMPLEMENTÀRIES: Segons la garantia contractada, bestreta del capital principal o capital addicional al principal.

 • Doble capital per mort en accident: 
  Cobreix per un capital addicional igual al principal, en cas de mort per accident.
   
 • Triple capital per mort en accident de circulació:
  Cobreix per un capital addicional igual al principal, en cas de mort per accident de circulació.
   
 • Incapacitat permanent i absoluta:
  Cobreix la incapacitat absoluta per qualsevol causa que impedeixi a l’assegurat el desenvolupament de qualsevol treball remunerat.
   
 • Doble capital per incapacitat permanent i absoluta per accident:
  Cobreix per un capital addicional igual al principal la incapacitat absoluta en cas d’accident per qualsevol causa que impedeixi a l’assegurat el desenvolupament de qualsevol treball remunerat.
   
 • Triple capital per incapacitat permanent i absoluta per accident de circulació:
  Cobreix per un capital addicional igual al principal, en cas d’incapacitat permanent i absoluta per accident de circulació.

Modalitats de l’assegurança de vida col·lectiva

Assegurança de vida obligatòria

 • Decret Llei 1567/74: Indemnització per persona.
 • Obligatòria per tot treballador en relació de dependència.
 • Aquesta assegurança és independent de tot altre benefici social, assegurança o indemnització de qualsevol naturalesa fixats en convenis col·lectius, lleis o contractes.
 • El cost de l’assegurança ha de ser pagat totalment pel prenedor.
 • La falta de formalització de la pòlissa fa responsable al contractant del pagament del benefici, sense perjudici d’altres sancions que puguin correspondre.

Assegurança de vida optativa

 • Són aquelles assegurances contractades per qui contracta, un club, un sindicat, una associació, una entitat financera o qui sigui, per beneficiar al grup de persones que integren aquesta empresa, club o qualsevol altre tipus d’associació.
 • La indemnització es calcula en base a múltiples de salaris.
 • Amb carga al que contracta
 • Amb carga al treballador

Sepeli

 • Conveni amb cotxeries fúnebres per cobrir aquestes despeses.

Assegurances col·lectives de vida

 •  Per empreses:

Conveni Mercantil

 • Per aquest conveni col·lectiu s’obliga als contractants a formalitzar una assegurança que protegeixi als seus empleats en els casos de mort per qualsevol causa i invalidesa total i permanent per accident o malaltia.

*Llei de Contracte de Treball
- La llei de Contracte de Treball estableix en l’article 248 (“De l’extinció del contracte de treball per mort del treballador”) que “en cas de mort del treballador…” els seus hereus “…tindran dret, mitjançant la sola acreditació del vincle… a percebre una indemnització igual a la prevista en l’article 247 d’aquesta llei”, es a dir, mig salari per any de treball o fracció major de 3 mesos i, en cas d’invalidesa, el doble d’aquesta quantitat.

- També s’estableix que “aquesta indemnització és independent de la que es reconegui als drethavents del treballador per la llei de riscos del treball i de qualsevol altre benefici que per lleis, convencions col·lectives de treball, assegurances, actes o contractes de previsió, li fossin concedits als mateixos en raó de la mort del treballador”.

*Convenis Provincials

Assegurança de vida col·lectiva escolar
L’objectiu fonamental de la cobertura és garantir als pares dels alumnes que concorren al col·legi la seguretat que davant la mort del responsable del pagament de les quotes, el seu fill continuarà en l’establiment educatiu triat per ells fins que finalitzi el nivell secundari.

Cobreix els casos de mort (per accident o malaltia) i invalidesa total i permanent ( per accident o malaltia) dels pares ( o el que exerceixi la pàtria potestat, guarda o tinença judicial) dels alumnes de la institució educativa..