Pla d’estalvi a vida sencera que combina l’alta rendibilitat dels fons d’inversió, amb la seguretat i la garantia d’una assegurança de vida on el prenedor assumeix el grau de risc de la inversió.

El prenedor escull la part de l’aportació que destina a cada una de les opcions d’inversió en funció del seu perfil inversor gestionat per la Companyia, podent elegir entre 16 alternatives d’inversió, amb un màxim de 9 posicions.

PÚBLIC OBJECTIU:

  • Persones que busquen la major seguretat en les seves inversions
  • Bona liquiditat
  • Persones que busquen rendibilitzar  les seves inversions d’acord al seu perfil.

GARANTIES: Els beneficiaris percebran els saldos acumulats en els fons, més el capital de risc contractat.

AVANTATGES:

RENDIBILITAT: Li oferim la possibilitat d’assignar el seu estalvi entre les diferents opcions d’inversió que incorpora el nostre producte, en funció de les seves preferències, perquè vostè pugui obtenir les altes rendibilitats, avalades per l’experiència en gestió d’inversions que posseeix el nostre Grup.

FLEXIBILITAT: Li permet realitzar aportacions extraordinàries en qualsevol moment des de 1.500€. A més a més podrà realitzar tants traspassos entre els seus fons com desitgi, essent els 4 primers de cada anualitat gratuïts.

LIQUIDITAT: Des de el dia següent a la contractació, podrà realitzar rescats, tant parcials com totals.

RESCAT: Pagament del saldo acumulat en els fons. El seu total d’unitats es multiplicarà pel valor unitari del dia del rescat.