Producte de risc, que garanteix el pagament del capital pactat als beneficiaris, en cas de produir-se la mort de l’assegurat dins del període de cobertura.
Producte de risc, que garanteix el pagament del capital pactat als beneficiaris, en cas de produir-se la mort de l'assegurat dins del període de cobertura. En aquest cas hi ha únicament un prenedor però diferents assegurats.
Dipòsit que garanteix cada any natural el tipus d’interès màxim que determini la DGSFP pel càlcul de les provisions matemàtiques i al mateix temps possibilita l’obtenció d’una rendibilitat via participació en beneficis.
Assegurança de vida que garanteix per tota la duració del contracte un interès mínim més un interès addicional garantit per semestres naturals.
Producte que garanteix un tipus d’interès fins a la jubilació podent a més a més cobrir capitals addicionals de mort i invalidesa absoluta i permanent.
És un producte financer d’estalvi que permet a l’inversor realitzar aportacions periòdiques per disposar d’un capital en el moment de la jubilació, en cas d’incapacitat o mort, perquè els beneficiaris puguin disposar del mateix.
Pla d’estalvi a vida sencera que combina l’alta rendibilitat dels fons d’inversió, amb la seguretat i la garantia d’una assegurança de vida on el prenedor assumeix el grau de risc de la inversió.
El Pla de Pensions d’empreses és un sistema de previsió promogut per l’empresa a favor dels seus treballadors, amb la finalitat de satisfer unes prestacions determinades en cas de jubilació, mort o invalidesa.